‘Lampen skitterje oare kant de mar...’

Info


It Font, een initiatief van Eeltsje Hettinga, wordt gemaakt door videokunstenaar Lotte Middendorp en schrijver-dichter Eeltsje Hettinga


Eeltsje Hettinga publiceerde vijf poëziebundels, stelde samen met schrijfster Elske Schotanus twee bloemlezingen samen en vertaalde werk van J.J. Slauerhoff, Ingeborg Bachmann en Georges Bataille. Voor zijn debuutbundel Akten fan Winter kreeg hij de driejaarlijks uitgereikte Fedde Schurerpriis van de provincie Fryslân. Hettinga schrijft regelmatig over beeldende kunst, hij schreef onder meer de biografie Gerben Rypma, de keunstner fan it dûbele krús. Zijn laatse poëziebundel Ikader stond in 2013 op de shortlist van de Gysbert Japicxsprijs. Het videopoëzieproject It Font is zijn meest recente publicatie, een uitsluitend digitaal literaire uitgave die in de herfst van 2016 zijn primeur krijgt met een tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden en Museum Belvédère in Oranjewoud. (www.eeltsjehettinga.nl  of eeltsjehettinga/sirkwy )

Lotte Middendorp studeerde in 2013 af aan Academie Minerva in Groningen. Haar film ‘Spegel yn Spegel werd aangekocht door het Fries Museum. Haar inzending voor ‘The one minutes filmfestival werd in 2011 bekroond met de Tommy Award, in 2012 werd een video geselecteerd voor de One minutes-expositie ‘VideOOOOh’ in Slade Research Center, Londen. Lotte Middendorp exposeerde de afgelopen jaren onder andere in galerie Roos van Tudor, keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden en in Museum Belvédère in Oranjewoud. (www.lottemiddendorp.nl)It Font wordt gesteund door
 
  • Nederlands Letterenfonds
  • Provinsje Fryslân
  • Tamminga-Piebenga Fûns
  • Stichting Arjen Witteveen Fûns
  • Douwe Kalma Stifting
  • It Fryske Gea


..
.
.

@ Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en makers van It Font worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren t.b.v van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online.