'Yn de Wyldeman farre ferhalen oer allesfersizzende kusten...'

Fraachpetear yn De Moanne

In yngeand pingpongjen tusken byld en taal


Marita de Jong


Op Nieuwe Noordelijke Oogst, ûnderdiel fan it Noordelijk Film Festival, wie in trijelûk te sjen fan it nije fideo-gedichteprojekt It Font. Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga wurket dêr mei fideokeunstner Lotte Middendorp oan. In foarpriuwke dat nei mear smakke. De gearwurking noasket Hettinga. Yn syn wenning yn Ljouwert fertelt er oer syn ûnderfinings. (...) Hettinga woe wat oars, in nij paad ynslaan. ‘Net wer de safolste bondel. Ik woe de taal in oare belibbing jaan, troch in kombinaasje fan poëzy, film, muzyk en byldzjende keunst.'

Lês fierder yn de skriftlike De Moanne
 

foto omslag: Lotte Middendorp