'Yn de Wyldeman farre ferhalen oer allesfersizzende kusten...'

de Volkskrant oer It Font: ‘Een ode aan het Friese landschap, de poëzie en de taal’