'Yn de Wyldeman farre ferhalen oer allesfersizzende kusten...'