'It doarp sliept de oere fan in âld Frysk deadeboek.'