‘Driuw sis ik, driuw...’

Driuw

DriuwDriuw, sis ik, driuw
driuw boppe
yn it liet dat

ûnder wetter is

driuw my, driuw my
troch it wurd
ta in ljocht
ûntwyk