‘Der wie in see, in lân, in lichem...’

De fûkestokken

De fûkestokken

BewarenFûgel ta fisk
yn it djipst fan simmer,
de mar, in spegel
by de dea-
stillizzende dingen:

de boaten,
slinken en pleatsen,
útsein alle leafdes
yn ’e folle beun fan
it oantinken

.
.

 

BIRD TO FISH

Bird becomes fish
in the depths of summer,
the lake, a mirror
over all that’s dead-
still below:

the boats,
the gullies and farms,
and all those loves
in memory’s
crowded corf.
.

Translation David Colmer