‘Driuw sis ik, driuw...’

De rondwiekende woorden

Foto uit de film De rondwiekende woorden
.

Woorden zijn niet zomaar wind
Zhunang Zi

Binnenstbûten

De wyn draait en keart
en skept út it neat

fan 'e loft dy’t streamt
in lytse nachtmuzyk.

En de boezem sjongt
wannear’t de wyn

it wetter binnenst-
bûten keart en oarsom.