‘Erges rattele in frachtwein, teskuorde de stilte...’

De fuikstokken

Foto uit de film 'De fûkestokken'

Fûgel ta fisk

 
Fûgel ta fisk
yn it djipst fan simmer,
de mar in spegel
by de dea-
stillizzende dingen:

de boaten, slinken en
pleatsen, útsein
alle leafdes
yn de folle beun
fan it oantinken.