‘Doe’t de himel te tûmeljen begûn...’

De lichaamlikheid fan it Wad

Stills út de film De lichaamlikheid fan it Wad

.
.

Oer de by It Font hearrende film De lichaamlikheid fan het Wad dy't ferline jier te sjen wie yn Museum Belvédère op it Oranjewâld seit Lotte Middendorp: 'It is in ûndersyk nei hoe't ik my ferhâld ta it Waad, de boaiem fan de see, it slyk. It giet om in ôftaasten fan de natuer op in sa sintúchlik mooglike manier. Troch it oanbringen fan, sis mar, in twadde hûd, dy fan it slyk, is der in serieus besykjen om op te gean en gear te fallen mei dit lânskip.' 

.

.