‘Der wie in see, in lân, in lichem...’

De fûkestokken

Still út de film De fûkestokken

Fûgel ta fisk

 
Fûgel ta fisk
yn it djipst fan simmer,
de mar in spegel
by de dea-
stillizzende dingen:

de boaten, slinken en
pleatsen, útsein
alle leafdes
yn de folle beun
fan it oantinken.